Miljöpolicy

Vi anser oss vara det lokalt ledande företaget inom områdena Transport, Industriservice och Lager, som vill skapa förutsättningar för en hållbar utveckling tillsammans med våra kunder, samarbetspartners samt medarbetare. Genom att arbetat systematiskt och strukturerat skapar vi våra förutsättningar att värna om vår miljö och arbeta för att förebygga uppkomsten av föroreningar som uppkommer som ett resultat från våra aktiviteter och verksamhet. Vi uppdaterar oss löpande för att efterleva arbetsmiljö- och miljölagstiftningen samt övriga krav som berör vår verksamhet.

Viktiga framgångsfaktorer för vårt miljöarbete är att:

  • Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, ökar förståelsen för varandras behov, krav och förväntningar genom samverkan och kommunikation.
  • Uppmuntra samtliga anställda, kunder och samarbetspartners att aktivt arbeta med ständiga förbättringar och komma med förbättringsförslag.
  • Bedriva våra affärsområden och vår verksamhet med ett livscykelperspektiv som utgångspunkt.
  • Stödja, uppmuntra och utbilda vår personal för att genom verksamhetens aktiviteter värna om miljön.
  • Ha god kunskap och kännedom om de förväntningar som ställs på oss och följa upp hur väl vi efterlever dem (författningar och övriga bindande krav som är relevanta för vår verksamhet).